Firma KMC Przemysław Korach realizuje projekt pt.: Wprowadzenie w przedsiębiorstwie Przemysław Korach "KMC" dedykowanego oprogramowania informatycznego w celu wprowadzenia nowej usługi opartej na technologii VR dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie ww. projektu zawartą z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie dedykowanego, innowacyjnego oprogramowania CRM, pozwalającego na wytworzenie zupełnie nowego, niespotykanego dotąd na rynku oprogramowania wirtualnej rzeczywistości dla branży reklamowej i marketingowej jako nowatorskiej usługi, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik ICT.

Wartość projektu: 2 482 607,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 049 557,60 PLN