Nasza firma realizuje Projekt pt.: "Implementacja innowacyjnego, dedykowanego systemu informatycznego klasy B2B w celu wprowadzenia do portfolio firmy KMC nowych i znacznie ulepszonych usług szkoleniowych i doradczych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020", Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Cele projektu

Realizacja Projektu, związanego z wdrożeniem do struktur firmy innowacyjnego, dedykowane systemu informatycznego klasy B2B, jest kluczowym działaniem inwestycyjnym dla firmy KMC, dzięki któremu zamierza ona osiągnąć najważniejsze cele wpisujące się w jej długoterminową strategię rozwoju, w szczególności:

Planowane efekty

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności oferowanych przez beneficjenta usług, w tym pozwoli zaoferować zupełnie nową usługę, a wszystko to dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik ICT. Projekt całkowicie oparty jest na technologiach ICT – dzięki wdrożeniu i zastosowaniu nowatorskich na skalę światową rozwiązań informatycznych – systemu, który pozwoli analizować rynek, trendy, potrzeby i automatycznie wskazywać perspektywiczne kierunki rozwoju. Każdy przedsiębiorca chcąc podnieść konkurencyjność swojej firmy, będzie mógł to osiągnąć poprzez oddelegowanie swoich pracowników na szkolenie, co skutkować będzie doskonaleniem umiejętności i podnoszeniu potencjału zawodowego jego kadry.

Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji beneficjent będzie mógł przede wszystkim przejść z tradycyjnych form zarządzania i organizacji własnej firmy na model nowatorski, dostosowany do współczesnych standardów – będzie to model powstały poprzez wdrożenie systemu informatycznego oraz związane z tym konsekwencje – implementacją w codziennej działalności innowacji: procesowej, produktowej oraz organizacyjnej.

W związku z powyższym, wdrożenie systemu informatycznego będzie ważnym krokiem, poprawiającym nie tylko efektywność pracy firmy KMC, ale również jej konkurencyjność i pozycję rynkową.

Wartość projektu: 897.900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 328.500,00 PLN